DOTACJE NA INNOWACJE

O programie

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-12-007/13-00
Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
Skrócony opis projekt: Projekt polega na zakupie linii technologicznej do wytwarzania papierów higienicznych (oraz sprzętu do laboratorium). Po uruchomieniu i rozruchu, linia będzie w stanie wytwarzać znacząco ulepszone produkty – papiery higieniczne o innowacyjnych parametrach i właściwościach. Zasadniczy cel projektu odnosi się więc do dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych i ulepszonych produktów.

Okres realizacji projektu:
Od 01 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.