Projekt, który w części dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.4.4 RPO MW, polega na wdrożeniu technologii opracowanej w trakcie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Almus Sp. z o.o. Celem jest uzyskanie efektu w postaci innowacyjnych

papierów higienicznych składanych, z unikalnym systemem wytłaczania oraz nanoszenia uzdatniających substancji. Dla tego celu konieczne jest zakupienie sprzętu niezbędnego do skompletowania i skonfigurowania ciągu technologicznego.

Cele projektu: Zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania papierów higienicznych składanych

Wartość projektu: 14 390 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 475 725,00 zł