Nazwa Beneficjenta:
Almus Sp. z o.o. 
Numer projektu:
POIR.03.02.01-12-0007/17 
Wartość projektu:
16 830 000,00 PLN 
Wartość przyznanego dofinansowania:
7 573 500,00 PLN 
Tytuł projektu
Wdrożenie unikalnych rozwiązań technologicznych opracowanych przez Almus Sp. z o.o.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie opracowanych przez nią wyników prac B+R. W ich efekcie wytwarzane będą papiery higieniczne charakteryzujące się następującymi innowacyjnymi cechami:

  • Papiery w rolce ze specyficznymi nacięciami perforującymi
  • Papiery higieniczne zawierające substancję antybakteryjną
  • Papiery higieniczne zawierające substancję hydrofobową
  • Papiery higieniczne zawierające substancję antystatyczną
  • Papiery higieniczne zawierające powłokę barwioną

Opisywane produkty będą dla klienta bezpieczniejsze oraz bardziej komfortowe w użytkowaniu. Będą też posiadać nowe walory zdobnicze. Szerzej na ten temat w dalszych punktach wniosku.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne, a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

  • Produkty dostosowane do specyficznych zróżnicowanych potrzeb grup docelowych
  • Zwiększenie konkurencyjności Spółki oraz atrakcyjności jej oferty
  • Wzrost zatrudnienia